Cây cao lương – 2 nhánh/bó

145.000 VND

còn 5 hàng